Правилници

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о мерама, начину и поступку заштит и безбедности ученика

Правилник о уређењу поступка набавки

Правилник о раду

Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика

Правилник о понашању запослених у спречавању сукоба интереса

Правилник о организацији и систематизацији радних места

Правилник о коришћењу службеног аутомобила

Правилник о испитима

Правилник о донацијама и хуманитарној помоћи

Правилник о ванредним ученицима

Правилник безбедност информационог система

Правила понашања

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Наставничког већа

Измене и допуне Правилника о испитима

Измене и допуне Правилника о ванредним ученицима

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Обавештење о новој процедури уписа у први разред основне школе